Blue Mound Honda CR-V customer tells why she loves Jeffrey's